Hót - Chỉ Cần Reset Vip lần cuối cùng ở WEB là dc All Point VIP

* Reset Ingame :

.Bước 1 : Đến bãi qoái trong game và đánh qoái
.Bước 2 : Bấm lệnh /autoreset
.Bước 3 : Đợi đủ cấp nó tự động Reset
.Sau khi tự động reset thì số point đã cộng sẽ không bị mất (dữ nguyên)

* Reset Off game :
.Bước 1 : Đến bãi qoái trong game và đánh qoái
.Bước 2 : Bấm lệnh /autoreset
.Bước 3 : Chọn skill đánh qoái
Bước 4 : Click vào biểu tượng ở hình ảnh dưới
Kết quả :
.Đủ cấp tự động Reset
.Nhân vật vẫn traint mãi cho đến khi nào bạn vào lại game chính sub mà bạn vừa gõ lệnh (enter 2 lần để vào lại như /uythac đó nhé)


Những skill thường dùng cho phép sử dụng :
DW : mưa băng - xoay rồng
DK : xoay kiếm
EF : liên hoàn tiễn
MG : xoay kiếm - xoay rồng - chém lửa - quét..
DL : hổn loạn - hỏa âm
Sum : sóc điện
RF : ảo ảnh

.Không cần online máy tính chung ta cũng có thể Max Reset nhé - 12 tiếng tự động DISS