Nếu xem video không hiểu thì dưới video có
1 bài viết hướng dẫn cụ thể hơn đó nhé

Click vào dòng này để xem hình ảnh siêu wing