Các item trong video này là item dùng cho tất cả nhân vật
Magic có thể mang nón SS15
Không thể ép gia cường
Có thể ép socket