Click vào link này để xem video tên và hình ảnh item cho rỏ ràng nhé

Các item trong video này là vũ khí SS12 đame = vũ khí SS12 nhé
Có thể ép gia cường
Có thể ép socket
Dùng cho DK + MG nhé